Tactiles II

 วันนี้เรามาดูเรื่องกระเบื้องปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อกันครับ  การใช้กระเบื้องปูพื้นเพื่อบอกเส้นทางให้กับผู้พิการทางสายตาอาจแบ่งได้ออกเป็นสองส่วนครับคือส่วนของภายในอาคาร และ ภายนอกอาคาร ส่วนภายในอาคารได้แก่ ทางเดินไปยังจุดต่าง ๆ ภายในอาคารเช่น ทางเดินไปยังบันไดหรือบันไดหนีไฟ ทางเดินไปห้องน้ำ ทางเดินไปตู้ขายบัตรรถไฟฟ้า ทางเดินไปยังช่องทางเข้าชานชาลา ทางเดินไปยังชานชาลารถไฟฟ้า ทางเดินทั่วไปภายนอกอาคารหรือทางเท้า จะมีการจัดเตรียม Hazard warning tile เอาไว้เพื่อเตือนผู้พิการทางสายตา ที่เดินสัญจรไปมาตามทางเท้าไว้หลายรูปแบบ อยากเริ่มในส่วนของภายในอาคารก่อนครับ ทางเดินภายในอาคารที่มีการจัดเตรียมกระเบื้องปูพื้นที่บอกเส้นทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่อยากยกตัวอย่างได้แก่ อาคารสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากเป็นอาคารสาธารณะที่มีการใช้งานทุกวันในการเดินทางไปทำงานหรือสถานที่ต่าง ๆ จุดปลายทาง โดยทั่วไปจะมีการเตรียมกระเบื้องปูพื้นมีดังนี้ จุดที่เป็นทางเข้าและออกสถานีรถไฟฟ้า และจุดที่บอกองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร (Directory board) จุดเริ่มต้นและปลายทางของบันได หรือ ลิฟท์ จุดเริ่มต้นและปลายทางของตู้หรือห้องขายตั๋วรถไฟฟ้า จุดเริ่มต้นและปลายทางของ ประตูเข้าชานชาลาสถานี จุดเริ่มต้นและปลายทางของห้องน้ำ จุดรอรถที่ชานชาลา บริเวณทางเข้าอาคารที่เป็นประตู การจัดระยะของกระเบื้องปูพื้นก็มีความแตกต่างกันและมุ่งผลในด้านความปลอดภัยของผู้พิการทางสายตาเช่นกัน มีการเตือนให้ทราบก่อนที่จะเดินเข้าสูงระยะการเปิดของประตู สิ่งเหล่านี้      เมื่อเข้าสู่ภายในอาคารแล้วพวกเขาคงต้องการทราบรายละเอียดตำแหน่งห้องต่าง ๆ ภายในอาคารครับ สิ่งเดียวที่สื่อสารกับเขาได้คือ Directory board ที่ใช้สำหรับผู้พิการทางสายตา หรือติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์      การเดินไปยังจุดต่าง ๆ …

Continue Reading