Tactiles II

01

 วันนี้เรามาดูเรื่องกระเบื้องปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อกันครับ  การใช้กระเบื้องปูพื้นเพื่อบอกเส้นทางให้กับผู้พิการทางสายตาอาจแบ่งได้ออกเป็นสองส่วนครับคือส่วนของภายในอาคาร และ ภายนอกอาคาร

  1. ส่วนภายในอาคารได้แก่ ทางเดินไปยังจุดต่าง ๆ ภายในอาคารเช่น ทางเดินไปยังบันไดหรือบันไดหนีไฟ ทางเดินไปห้องน้ำ ทางเดินไปตู้ขายบัตรรถไฟฟ้า ทางเดินไปยังช่องทางเข้าชานชาลา ทางเดินไปยังชานชาลารถไฟฟ้า
  2. ทางเดินทั่วไปภายนอกอาคารหรือทางเท้า จะมีการจัดเตรียม Hazard warning tile เอาไว้เพื่อเตือนผู้พิการทางสายตา ที่เดินสัญจรไปมาตามทางเท้าไว้หลายรูปแบบ

อยากเริ่มในส่วนของภายในอาคารก่อนครับ ทางเดินภายในอาคารที่มีการจัดเตรียมกระเบื้องปูพื้นที่บอกเส้นทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่อยากยกตัวอย่างได้แก่ อาคารสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากเป็นอาคารสาธารณะที่มีการใช้งานทุกวันในการเดินทางไปทำงานหรือสถานที่ต่าง ๆ จุดปลายทาง โดยทั่วไปจะมีการเตรียมกระเบื้องปูพื้นมีดังนี้

  1. จุดที่เป็นทางเข้าและออกสถานีรถไฟฟ้า และจุดที่บอกองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร (Directory board)
  2. จุดเริ่มต้นและปลายทางของบันได หรือ ลิฟท์
  3. จุดเริ่มต้นและปลายทางของตู้หรือห้องขายตั๋วรถไฟฟ้า
  4. จุดเริ่มต้นและปลายทางของ ประตูเข้าชานชาลาสถานี
  5. จุดเริ่มต้นและปลายทางของห้องน้ำ
  6. จุดรอรถที่ชานชาลา

บริเวณทางเข้าอาคารที่เป็นประตู การจัดระยะของกระเบื้องปูพื้นก็มีความแตกต่างกันและมุ่งผลในด้านความปลอดภัยของผู้พิการทางสายตาเช่นกัน มีการเตือนให้ทราบก่อนที่จะเดินเข้าสูงระยะการเปิดของประตู สิ่งเหล่านี้

02

03

     เมื่อเข้าสู่ภายในอาคารแล้วพวกเขาคงต้องการทราบรายละเอียดตำแหน่งห้องต่าง ๆ ภายในอาคารครับ สิ่งเดียวที่สื่อสารกับเขาได้คือ Directory board ที่ใช้สำหรับผู้พิการทางสายตา หรือติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์

04

     การเดินไปยังจุดต่าง ๆ ภายในอาคารมีได้สองแบบใหญ่ ๆ คือ ใช้บันไดเลื่อน หรือ ลิฟท์ บันไดเลื่อนถือได้ว่าเป็นจุดที่อันตรายสำหรับพวกเขาครับ ต้องมีการเตือนด้วย Tactile warning tile และต้องระลึกเสมอว่าพวกเขาเหล่านี้มองไม่เห็น คนสายตาดีถ้ามีโอกาสควรช่วยเหลือเขาหรือไม่เดินบนเส้นทางของเขาครับ ลิฟท์ดูจะเป็นมิตรกับพวกเขาเหล่านี้ครับ แต่ต้องเป็นลิฟท์สำหรับคนพิการเท่านั้นครับที่จะมีอักษร braille  ไว้สื่อสารให้เขาทราบการทำงานของลิฟท์

05

     บันไดเป็นจุดที่มีการใช้กระเบื้องปูพื้นร่วมกับป้ายอักษร Braille เพื่อบอกตำแหน่งและทิศทางของการเดิน ส่วนนี้มีไว้ในยามฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ครับ กรณีนี้ผู้พิการทางสายตาจะต้องออกจากอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟครับ

 06

จุดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำพาผู้พิการทางสายตาไปสู่จุดหมายปลายทางในแต่ละที่ เชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่มีในสถานีรถไฟฟ้าของบ้านเรา เป็นเรื่องยากที่ผู้พิการทางสายตาจะเดินจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้โดยไม่มีคนทั่วไปนำทาง

ส่วนของการใช้กระเบื้องปูพื้นยังคงต้องมีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในอาคารเพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา สัปดาห์หน้าเราจะไปดูเรื่องของการป้องกันการเดินชนของผู้พิการทางสายตาจากส่วนตกแต่งภายในอาคารครับ บางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง