Selecting the Right type of Cement to use

ผู้ที่เรียนวิชาช่างก่อสร้าง วิศวกร และสถาปนิกส่วนใหญ่จะทราบดีว่า ซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) หรือ ซีเมนต์ที่ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญของคอนกรีต นั้นมีอยู่ถึง 5 ประเภท คือ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (Portland Cement Type 1 ) สำหรับใช้งานทั่วไป ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 2 (Portland Cement Type 2 ) สำหรับงานที่ต้องการให้ทนทานต่อสาร ซัลเฟตปานกลาง ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (Portland Cement Type 3 ) สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการให้เร่งกำลังรับน้ำหนักเร็วขึ้น ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 4 (Portland Cement Type 4 ) สำหรับงานที่ต้องการให้ความร้อนต่ำในขณะที่อยู่ในช่วงการเกิดปฏิกิริยาแข็งและบ่มตัว (Hydration) ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 (Portland Cement Type 5 ) สำหรับงานที่ต้องการให้ทนต่อสารซัลเฟตที่มีปริมาณสูง …

Continue Reading