ChopCHOP!

With all the information floating around on what actually constitutes a kitchen and the best companies producing newer and better appliances, it is becoming easier for new home owners to choose the best possible things for themselves! However, it is not only essential that you not only must look at the design and aesthetics but also you must consider very …

Continue Reading

The usual puzzle: Where to eat?

Many of my recent articles have been about the use of recycled materials and the importance of renewable ones. These greatly factor into our daily lives as it is something that we can touch and feel. I’ve had the opportunity these last  few weeks to meet some young students interested in design shadowing me at work.  While discussing with them, …

Continue Reading

Put it back!

So going back to the initial concept of reuse, reduce, and recycle! We need to look at the aspects of how materials not only should be used of recycled products but also of all the products around us that are easily recycled. I already mentioned that the basic recyclable materials are glass, wood, and metal. This week I want to …

Continue Reading

Camp fun

Camping is a fun way to enjoy a vacation with very few amenties and enjoy nature to its fullest extent. Earlier camping has been associated with big bulky bags, gear and clothes, but all that has changed. Camping has become easier with the development of new technology that ensures products are light –weight, long lasting and energy saving. There are …

Continue Reading

Reflective directive!

I had a busy weekend; decided to go see a couple of things in the shopping malls and then had a meal at a downtown hotel. Sounds like pretty normal activities, but it wasn’t what I was doing that’s the point, rather what I was seeing “Sooooo many reflective surfaces!” It’s rampant…everywhere I look I see myself looking back at …

Continue Reading

Sick Building Syndrome/ S.B.S (Causes from construction)

เรื่องของอาคารป่วยยังขาดเนื้อหาบางประการ อาทิตย์นี้ ผมจึงขอขยายความต่อ ในส่วนของสาเหตุที่ทำให้อาคารป่วยอันเป็นผลเนื่องมาจาก ภายในอาคาร ซึ่งประกอบด้วย 1. เกิดจากความไม่พิถีพิถันในการก่อสร้าง ผลพวงจากการก่อสร้าง ที่ทำแบบสุกเอาเผากิน  รีบๆทำให้เสร็จๆรับเงินแล้วก็ปัดฝุ่นจากไป ก่อสร้างอย่างไรก็ได้เพราะเจ้าของบ้านไม่รู้ ช่างหลายคนมักจะลักไก่ ขอยกตัวอย่างเช่น ส่วนที่ตาเรามองไม่เห็นช่างมักจะละเลยไม่ทำอะไรในส่วนนั้นเสมอ ถ้าท่านมีเวลาลองเอามือลูบที่ข้างใต้ประตู หรือ ข้างบนประตู เกือบจะร้อยทั้งร้อยที่ ช่างไม้ และช่างสีมักจะแกล้งลืมไม่ทำอะไรเลย  เช่นไม่ขัดไสไม้ให้เรียบ หรือไม่ทาสีเลย จากการกระทำของช่าง จึงเป็นสาเหตุทำให้ประตูไม้ พองตัวในช่วงฤดูฝน เปิด ปิดประตูยาก สาเหตุเกิดจาก ความชื้นในบรรยากาศช่วงฤดูฝนค่อยๆซึมผ่านประตู จากข้างใต้ และข้างบนประตูทำให้ประตูพองตัว ถ้าช่างมีสำนึกที่ดีทาสีในส่วนนี้เช่นเดียวกับส่วนอื่น นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดการพองต้วของประตูไม้แล้วยังจะทำให้ประตูนั้นได้รับการปกป้องอย่างดี และมีอายุยืนยาว หรือช่างบางคนไม่ทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ถ้าเป็นประตูเหล็กก็จะเกิดสนิมทำให้เหล็กค่อยๆผุกร่อนเสียหาย การก่อสร้างอย่างหละหลวมของช่าง เช่นนี้ จึงทำให้เราได้เห็นเหล็กเป็นสนิมตามที่ต่างๆ อยู่เสมอๆ ตามข้อกำหนดช่างสีจะต้องลงสีรองพื้น เวลาทาสีรองพื้นปูนช่างพยายามโน้มน้าวให้เจ้าของอาคารใช้ น้ำยารองพื้นเป็นชนิดสูตรน้ำ (Water base primer) ซึ่งไม่มีกลิ่น และสี เจ้าของบ้านก็ชอบที่ไม่มีกลิ่นรบกวน แต่ช่างกลับเอาน้ำเปล่าทารองพื้นปูนให้เจ้าของบ้านแทน ฯลฯ ทำให้สีที่ทาตามอาคารดูเก่าเร็ว หรือ หลุดร่อน หรือมีราขึ้นตามพื้นผิวคอนกรีตอย่างที่เห็นได้โดยทั่วไปในปัจจุบัน บ่อยครั้งที่ช่างประปาต่อเชื่อมท่อพีวีซี ไม่มีการเตรียมผิวชิ้นงานให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำมันแล้วก็ทากาวและติดชิ้นท่อพีวีซีเข้าด้วยกัน ทำให้ในเวลาไม่นานต่อมาท่อรั่ว …

Continue Reading

Furniture secrets

In my last article I wrote about furniture and the way it says a lot about the way we live. I thought I will share with you some more thoughts: Location Where you live dictates the type of furniture suitable for the place. You’re not going to be buying a furry carpet to be laid in your house in the …

Continue Reading